Bộ tiêu chuẩn QCVN | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:1
Tổng số:2.205.480

Bộ tiêu chuẩn QCVN

1. Bộ Tài chính ban hành thông tư 20/2009/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 21/3/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

2.  Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 14/11/2011 ban hành danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

3. Chính phủ ban hành nghị định số 45/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao Động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

4. Thông tư 17/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu.

5. Thông tư 08/2012/TT-BCT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

6. Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

7. Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”

8. Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng