THÔNG BÁO V/V BÁN THANH LÝ TÀI SẢN TỪ NGÀY 23/12/2016 ĐẾN 28/12/2016 | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:331
Tổng số:2.261.732

Tin tức

THÔNG BÁO V/V BÁN THANH LÝ TÀI SẢN TỪ NGÀY 23/12/2016 ĐẾN 28/12/2016

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN

VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH

CÔNG NGHIỆP 1

Số:         /TB-KĐCN1

V/v bán thanh lý tài sản cố định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2016

 

 

 

      Kính gửi: Các phòng, các đơn vị thuộc Trung tâm

 

Căn cứ Quyết định số 1254/ATMT-VP  ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về việc thanh lý tài sản;

Căn cứ Biên bản xác định giá trị thu hồi tài sản thanh lý ngày 19/12/2016;

Căn cứ vào quy chế bán đấu giá tài sản thì trong quá trình bán đấu giá, trường hợp trả giá ngang nhau sẽ ưu tiên bán cho cán bộ, công nhân viên của Trung tâm;

Nội dung việc bán thanh lý thiết bị phục vụ công tác kiểm định và thiết bị văn phòng như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: – Thiết bị đo phục vụ công tác kiểm định kỹ thuật an toàn.

                                         – Thiết bị văn phòng.

Hiện trạng thiết bị: Hỏng không sử dụng được

Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn – Chưa bao gồm thuế VAT).

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín.

Thời gian nhận đăng ký xem tài sản thanh lý và đơn tham gia đấu giá:

Từ ngày 23/12/2016 đến 27/12/2016.

Thời gian tổ chức đấu giá công khai: vào lúc 09h00 ngày 28/12/2016, tại Tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thực hiện tổ chức bỏ phiếu kín công khai.

Liên hệ: Các phòng, đơn vị, cá nhân của Trung tâm có nhu cầu xin liên hệ Phòng Tổng hợp.

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC

– Như­ trên;                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

– GĐ (để biết);

– Các PGĐ (để biết).

– L­ưu VP.                                                                                Lê Ánh Dương