GCN Bo Cong Thuong - Kiem dinh thiet bi dien TT33

Ngày 28 tháng 02 năm 2022 Bộ Công Thương đã cấp Giấy chứng nhận số 251/GCNHĐKĐ-BCT cho Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 với phạm vi từ 1 kV đến 500 kV. Với năng lực của mình Trung tâm đã đủ điều kiện được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận lần 2, các đơn vị đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm luôn đảm bảo an toàn – nhanh chóng – hiệu quả.