EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Giấy chứng nhận

Quyết định số 92 cấp ngày 03/04/2018 về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1