EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Năng lực con người

KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐƯỢC CẤP THẺ THEO QUY ĐỊNH CỦA
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH VIÊN NỒI HƠI VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC, THIẾT BỊ NÂNG

KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐƯỢC CẤP THẺ THEO QUY ĐỊNH CỦA
BỘ CÔNG THƯƠNG

THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN

THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN - BỘ CÔNG THƯƠNG

KIỂM ĐỊNH VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN PHÒNG NỔ

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VIÊN CẦN TRỤC THÁP, MÁY VẬN THĂNG, SÀN TREO NÂNG NGƯỜI

KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ XẾP DỠ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC

CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG