EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Các dịch vụ & sản phẩm

CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

ẬN KIỂM ĐỊNH LÒ HƠI

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CẦU TRỤC

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CẦU TRỤCoads/2020/09/21.21.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/21.21.jpg 2136w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/21.21-254x300.jpg 254w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/21.21-867x1024.jpg 867w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/21.21-768x908.jpg 768w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/21.21-1300x1536.jpg 1300w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/21.21-1733x2048.jpg 1733w" sizes="(max-width: 2136px) 100vw, 2136px" />

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH MÁY BIẾN ÁP PHÒNG NỔ

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH MÁY BIẾN ÁP PHÒNG NỔ class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/22.22-scaled.jpg 1996w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/22.22-234x300.jpg 234w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/22.22-798x1024.jpg 798w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/22.22-768x985.jpg 768w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/22.22-1197x1536.jpg 1197w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/22.22-1597x2048.jpg 1597w" sizes="(max-width: 1996px) 100vw, 1996px" />

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH MÁY CẮT PHÒNG NỔ

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH MÁY CẮT PHÒNG NỔlt="" loading="lazy" srcset="https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/23.23-scaled.jpg 1994w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/23.23-234x300.jpg 234w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/23.23-798x1024.jpg 798w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/23.23-768x986.jpg 768w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/23.23-1197x1536.jpg 1197w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/23.23-1595x2048.jpg 1595w" sizes="(max-width: 1994px) 100vw, 1994px" />

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHỐNG SÉT VAN 220 kV

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHỐNG SÉT VAN 220 kV://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/24.24-scaled.jpg 1998w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/24.24-234x300.jpg 234w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/24.24-799x1024.jpg 799w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/24.24-768x984.jpg 768w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/24.24-1199x1536.jpg 1199w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/24.24-1599x2048.jpg 1599w" sizes="(max-width: 1998px) 100vw, 1998px" />

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH SÀO CÁCH ĐIỆN

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH SÀO CÁCH ĐIỆNt/uploads/2020/09/25.25-scaled.jpg 1994w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/25.25-234x300.jpg 234w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/25.25-798x1024.jpg 798w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/25.25-768x986.jpg 768w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/25.25-1196x1536.jpg 1196w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/25.25-1595x2048.jpg 1595w" sizes="(max-width: 1994px) 100vw, 1994px" />

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG, ĐÁNH GIÁ RỦI RO

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG, ĐÁNH GIÁ RỦI ROpg 2021w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/26.26-237x300.jpg 237w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/26.26-808x1024.jpg 808w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/26.26-768x973.jpg 768w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/26.26-1213x1536.jpg 1213w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/26.26-1617x2048.jpg 1617w" sizes="(max-width: 2021px) 100vw, 2021px" />

CÁC HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN

CÁC HỢP ĐỒNG THỰC HIỆNov.vn/wp-content/uploads/2020/09/30.30-234x300.jpg 234w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/30.30-799x1024.jpg 799w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/30.30-768x984.jpg 768w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/30.30-1199x1536.jpg 1199w, https://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/30.30-1599x2048.jpg 1599w" sizes="(max-width: 1998px) 100vw, 1998px" />